Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rebels Marketing Communicatie PR
Versie oktober 2016

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna weergegeven.
1. Opdrachtnemer: de firma Rebels Marketing Communicatie PR (Kamer van Koophandel Amsterdam, Nederland, 67117066)
2. Opdrachtgever: degene die de Opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van de diensten zoals gespecificeerd is in de Overeenkomst.
3. Opdracht: het verzoek die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt voor het verrichten van de diensten zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
4. Overeenkomst: de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer getekende opdrachtbevestiging ter zake van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden en alle daartoe behorende bijlagen gezamenlijk, inclusief amendementen of wijzigingen die later tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
5. IE-rechten: ieder recht op waren-, dienst- of beeldmerken, handelsnamen, modellen, octrooien, auteursrechten en enige ander intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van aanvragen voor het toekennen van dergelijke rechten die een partij waar ook ter wereld bezit.
6. Ontvanger: een partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt.
7. Verstrekker: een partij die Vertrouwelijke Informatie ter beschikking stelt.
8. Vergoeding: de vergoeding voor de Opdracht die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
9. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, gegevens, documenten en andere materialen van welke soort en in welke vorm ook, ongeacht of deze geschreven zijn of ongeschreven, die betrekking hebben op een partij en het bedrijf dat hij uitoefent, met inbegrip van het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst, technische, financiële en business informatie, namen van bestaande of mogelijke klanten, partners, leveranciers, beoogde transacties, rapporten, plannen, computer programma’s, computer data, ontwerpen, modellen, know-how, bedrijfsgeheimen en andere informatie, ongeacht of deze informatie zichtbaar wordt gemerkt of geïdentificeerd als “vertrouwelijk” of “geheim”. Onder Vertrouwelijke Informatie is niet begrepen informatie die: (i) al in het publieke domein is of openbaar ter beschikking komt zonder schending door de Ontvanger of enige derde van een plicht tot geheimhouding; (ii) rechtmatig was verkregen door de Ontvanger voorafgaand aan de bekendmaking door de Verstrekker, zoals blijkt uit de boeken en bescheiden van de Ontvanger; of (iii) door de Ontvanger onafhankelijk is verkregen van een derde die niet gebonden was aan enige plicht tot geheimhouding met betrekking tot die informatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking één week na bekendmaking. Indien Opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen één week na bekendmaking op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht. Iedere aanvaarde Opdracht wordt door Opdrachtnemer deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan Opdrachtgever in de Overeenkomst.
2. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer gelden voor een periode van 14 (veertien) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadien komt de aanbieding of offerte te vervallen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen conform het bepaalde in de Overeenkomst.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtgever het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Overeenkomst is de volledige weergave van hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen en vervangt alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten of andere afspraken.
4. Indien een Opdracht wordt uitgevoerd op een locatie van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtnemer de regels naleven van de (lokale) bij Opdrachtgever geldende procedures en richtlijnen, op voorwaarde dat deze voorafgaand aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
5. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer tijdig en schriftelijk aan elkaar te worden medegedeeld en vervolgens door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 5. Vergoeding en betaling
1. Voor het uitvoeren van de Opdracht is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Voor zover voor de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden of prestaties.
3. Facturering zal door Opdrachtnemer per 15e van iedere kalendermaand geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
5. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
6. Opdrachtnemer is bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten zolang geen volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.

Artikel 6. Reclame
1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in het eerste lid bedoeld.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren, dan wel opnieuw te verrichten.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 7. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde duur. Tijdens de contractperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich in dat geval het recht voor een nader te bepalen redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd, minimaal 1 maand voor de einddatum. Indien de Overeenkomst niet wordt opgezegd, dan zal na het verstrijken van de bepaalde duur in de Overeenkomst, de Overeenkomst met inachtneming van dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode. In geval van stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst is tussentijdse opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
3. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet herstelt binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, met dien verstande dat de niet-nakoming steeds van zodanige aard moet zijn dat de ernst daarvan de ontbinding rechtvaardigt.
4. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving te ontbinden:
– in geval van faillissement of surseance van de wederpartij of indien een besluit wordt genomen tot liquidatie of ontbinding van de vennootschap of onderneming;
– indien de wederpartij aan zijn schuldeisers een betalingsregeling aanbiedt;
– indien de wederpartij zijn onderneming staakt.
5. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij zich zodanig gedraagt, dan wel indien er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden, dat van de ontbindende partij redelijkerwijze niet langer gevergd kan worden de overeenkomst langer te laten voortduren.
6. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever (i) aan Opdrachtgever alle gegevensdragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten aan Opdrachtgever retourneren, dan wel, naar keuze van Opdrachtgever, deze gegevensdragers vernietigen en (ii) alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen op de computers of in dossiers van Opdrachtnemer verwijderen, met dien verstande dat Opdrachtnemer gerechtigd is één kopie te behouden in verband met bewaarverplichtingen en als eventueel bewijs.
7. Beëindiging of opzegging van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting om de Vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging of opzegging. Het zevende lid is niet van toepassing zolang Opdrachtgever niet aan deze betalingsverplichting heeft voldaan.
8. In geval van beëindiging of opzegging van de Overeenkomst, zullen de verplichtingen die op grond van hun aard in stand dienen te blijven na beëindiging, van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot artikel 8 (geheimhouding), artikel 9 (IE rechten), artikel 10 (aansprakelijkheid), artikel 12 (non-hiring) en artikel 13 (geschillen en toepasselijk recht).

Artikel 8. Geheimhouding
1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsook na die tijd strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verkregen Vertrouwelijke Informatie. Partijen verbinden zich jegens elkaar de redelijkerwijs van hen te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij zal een Partij Vertrouwelijke Informatie welke hem ter beschikking staat niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen hun personeel en hun externe adviseurs verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 9. IE Rechten en publiciteit
1. Het eigendom van door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten, (proef)ontwerpen, adviezen, documenten, rapporten en andere ontwikkelde resultaten ten behoeve van de Overeenkomst blijft volledig bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen In het laatste geval kan Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen.
2. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een nader te bepalen redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het genoemde in het eerste lid ten behoeve van enige derde te gebruiken of anderszins ter beschikking te stellen. Deze verplichting blijft voortbestaan ook na beëindiging van de Overeenkomst.
4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen elkaars naam uitsluitend gebruiken in een positieve context en met inachtneming van elkaars IE Rechten en zullen elkaars naam, imago of reputatie op geen enkele manier schade toebrengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Een Partij die tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
2. De Opdracht wordt gekwalificeerd als een inspanningsverplichting aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor de beslissingen die zij neemt op basis van adviezen die worden verstrekt door Opdrachtnemer.
3. De aansprakelijkheid van een Partij onder de Overeenkomst, ongeacht of deze is gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, is beperkt tot een bedrag van € 10.000. De beperking bedoeld in dit artikel is niet van toepassing op schade die door een Partij is geleden als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de wederpartij.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
5. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand houden om hun aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst te dekken.

Artikel 11. Overmacht
1. Partijen zijn niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Indien een Partij zich op overmacht beroept, stelt zij de andere Partij onmiddellijk in kennis van alle bijzonderheden die haar beletten om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Partijen zullen elkaar raadplegen met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk veilig te stellen
2. Indien een overmachtssituatie ten aanzien van een Partij meer dan 30 dagen heeft geduurd, dan heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk effect.

Artikel 12. Non-hiring
1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen elkaars personeel c.q. werknemers tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, geen werkzaamheden of anderszins een functie binnen het kader van hun respectievelijke bedrijfsuitoefening aanbieden.
2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan zal Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 15.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
1. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst die partijen niet in der mine kunnen oplossen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wettelijk anders bepaald.