REBELS Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

 

House of Rebels te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact: rebels@houseofrebels.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

House of Rebels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Gegevens over publiek reeds zichtbare activiteiten op onze website

– Bedrijf (+ functie)

– Website en social kanalen

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Interesses

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rebels@houseofrebels.com, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

House of Rebels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze updates (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten en persoonlijke mails) om onze contacten op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen, waar relevant.

– House of Rebels analyseert jouw gedrag binnen mailings om daarmee onze communicatie te verbeteren en dit verder af te stemmen op jouw voorkeur.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

House of Rebels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van House of Rebels) tussen zit. House of Rebels gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MacOS – Gmail – Teamleader – Meltwater  – ANP persdienst – Mailchimp

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

House of Rebels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

House of Rebels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar rebels@houseofrebels.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. House of Rebels zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst email, op jouw verzoek reageren.

 

House of Rebels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

House of Rebels neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rebels@houseofrebels.com.